Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

در سوگ مادرم
که در اثر ظلم رژيم اسلامي دلش پاره شد و در
بیست وششم ژانویه 1987 ساعت پنج بعد از ظهر بدرود
زندگی گفت

 

از حقیقت باید گریخت

منوچهر جمالی

کلیه حقوق، تعلق به نویسنده دارد


این کتاب در 2500 نسخه با سرمایه نویسنده در لندن
در ژانویه 1987 چاپ شد

 


در گذشته می اندیشیدم که من حقیقت را یافته ام، و وقتی دم از جستجوی حقیقت می زدم در واقع وعظ می کردم که این تو هستی که باید حقیقت را بجوئی، و در نهان مقصودم آن بود که این تو هستی که باید به حقیقت من برسی

ولی اکنون میدانم که این منم که حقیقت را باید بجویم

جستن حقیقت وظیفه ایست که از من باید شروع شود و برای شروع به جستن، دست از همان حقیقت خود برداشته ام، چون آنچه مرا از جستن باز میداشت، چیزی جز همان حقیقت خود من نبود

ولی مسئله این بود که من خودم را با این حقیقت یکی می دانستم و می انگاشتم که بدون آن نمی توان زندگی کرد. و به هر حقیقت تازه ای که می رسم از نو دچار همین مسئله می گردم

 

اين کتاب با موافقت پرفسور جمالي براي سايت اينترنت خمام صفحه به صفحه تايپ ميشود. حدف اين است که خود انديشي را در ميان ايرانيان برانگيزيم و توجه بفرمائيد که انگيختن يک آن است. و اينکه نشان دهيم که ما انديشمند ايراني نيز داريم که حتي بسي فراتر انديشمندان غير ايراني تفکر ميکند

براي خواندن بر روي موضوع يا فهرست مطالب کليک بزنيد

صفحه
فهرست مطالب
شماره
4 1
4 2
5 3
6 4
6 5
8 6
8 7
10 8
11 9
12 10
13 11
13 12
14 13
15 14
16 15
17 16
18 17
19 18
20 19
 20 20
 24 21
26  22 
 26  23
 27 24 
 28 25 
29 26 
29 27 
30 28 
 30 29 
 30 30 
 30 31 
 31 32 
 32  33
33 34 
33  35
 34 36 
 34 37 
35  38 
35  39 
 36  40
 37 41 
 38 42 
 39 43 
 39 44 
39 45 
 40 46 
40 47 
40 48 
41 49 
41  50
41 51 
42 52 
42 53 
 43 54
 43 55 
 44 56 
 45 57 
 45 58 
46  59 
 46 60 
 46 61 
 47 62 
 49 63 
49 64 
 50 65 
51 66 
52 67 
53 68 
54 69 
54 70 
55  71
57 72 
59 73 
 60 74 
60 75 
62 76 
62 77 
63 78 
63 79 
64 80 
 64 81 
 64 82 
 65 83 
 65 84 
 66 85 
67  86 
68  87 
 69 88 
69  89
 70 90 
70  91 
71   92
71   93
 71 94 
 72 95 
 73 96 
 73 97 
 73 98 
 74 99 
 75 100 
 75 101 
 76 102 
 76 103 
 77 104 
 78 105 
78  106 
 79 107 
 79 108 
79 109 
 80 110 
 80  111
81  112 
81  113 
82  114 
 84 115 
85  116 
 86 117 
 87 118 
88 119 
 91 120 
 91 121 
92  122 
93 123 
94 124 
95 125 
95 126 
96 127 
97 128 
 99 129 
99 130 
101  131
102 132
103 133
103 134
104 135
107 136
107 137
108 138
109 139
109 140
109 141
111 142
111 143
112 144
112 145
113 146
115 147
117 148
117 149
118
سخن از انسان يا خدا
150
118
آيا انسان بايد به صورت خدا باشد؟
151
119
اخلاق و اقتصاد
152
120
عقل مستقل، از اطاعت کردن، ننگ دارد
153
122 154
123 155
124 156
124 157
125 158
126 159
127 160
129 161
132 162
134 163
135 164
136 165
137 166
140 167
141 168
141 169
142 170
143 171
144 172
145 173
146 174
149 175
150 176
150 177
150 178
152 179
155 180
157 181
159 182
160 183
162 184
163 185
164 186
165 187
166 188
167 189
169 190
169 191
170 192
172 193
173 194
174 195
176 196
177 197
178 198
180 199
181 200
182 201
183 202
183 203
185 204
187 205
192 206
193 207
195 208
195 209
196 210
197 211
198 212
198 213
200 214
201 215
204 216
204 217
205 218
206 219
207 220
207 221
208 222
209 223
209 224
211 225
211 226
213 227
214 228
215 229
216 230
216 231
217 232
219 233
220 234
221 235
224 236
224 237
225 238
225 239
226 240

براي خواندن بر روي موضوع يا فهرست مطالب کليک بزنيد

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

مقالات پروفسور جمالي در باره فرهنگ ايران

صد پوند جايزه براي بهترين مقاله

کتابهاي پروفسور جمالي

مختصري از آنچه که از پروفسور ياد گرفتم

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبرد


 


home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure