Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi


قداست جان
اصل مطلب بحث شده در مورد قداست جان است که حقوق بشر بر آن استوار است. این بر ترین مسئله فرهنگ ایران است. که همان ارزش جان است
قداست جان به معنای قداست زندگیست یعنی به هیچ جانی یا به هیچ زندگی هیچ کس و هیچ قدرتی حق ندارد کوچکترین آزاری برساند یا گزندی وارد کند. این برترین مسئله در فرهنگ ایران بوده است. این مسئله بنیاد حکومت و دین و اجتماع بوده است. بدون درک این مسئله فرهنگ ایران را نمیشناسیم و نخواهیم دانست که به چه محتویاتی کار داریم
ایرانیها حق جهاد دینی نداشتند. این حق از همه ایرانیها گرفته شده بود حتی قبل از زرتشت ایرانیها چنین حقی نداشتند
از اولین سروده زرتشت بر می آید که قیام او برای قداست جان بود. این را بعداً معبدان زرتشت در تعبیرات و تفسیرات پایمال کردند
اولین سروده زرتشت: بشود با کردارهای اشه و با همه خرد و با هومن اوشورون را خشنود کنند
اشه به معنی شیره و عشق و نظم است و جوهر زات هر چیزی، حقیقت، بن وجود
هومن یعنی همان بهمن است خدای خنده و اندیشه ..... اوشورون یعنی همه جانها
میازار موری که دانه کش است ...... که جان دارد و جان شیرین خوش است
اندیشه قداست جان در شاهنامه فردوسی در داستان سام و زال و سیمرغ می آید
در جهان بینی ایرانیها حقیقت را یک چیز درونی میدانستند، مینوی مینو
فرستاده رسول در تفکر ایرانی اعتباری نداشت. ایرانی به دنبال دایه میگشت که حقیقت درونی انسان را بزایاند نه اینکه بیاید یک آموزه ئی را تحویل دهد. این را ایرانیها دین نمیدانستند. ایرانیها دین را چیزی میدانستند که انسان از درونش زائیده بشود. این است که ما میبینیم که کار اصلی سیمرغ (خدای ایران) دایگی بودن است. یعنی زایاندن حقیقت است
فرهنگ ایران جهانی است بخاط اینکه میگوید تمام مردم تابع قانون فریدونی هستند چه در ایران و چه در خارج از ایران و از هر مذهب و ایدولوژئی که باشند. اینست که فریدون بخاطر آزردن جان علیه ضحاک قیام میکند نه بخاطر کافر بودن
داستان سیمرغ و سام و زال درست متناظر و متضاد با داستان ابراهیم و اسماعیل است. در یکی خالق امر به کشتن میدهد و میخواهد بداند که بنده او آیا برای خالق آمادگی قتل و آدم کشی هست یانه و ابراهیم ثابت میکند که حاضر است عزیزترین خود را برای خالق بکشد. در صوتیکه سام خودش و با وسوسه مردم زال را در کوه رها میکند و سیمرغ خدای ایران این کودک را بر میدارد و از او تا سن 18 سالگی نگهداری میکند؛ دایگی میکند. فرق اساسی اینستکه فرهنگ ایرانی بر روی مهر است و ادیان سامی بر روی ایمان
در فرهنگ ایران خدا حق به هیچ قدرتی نمیدهد که جانی آزرده بشود اگر خدا چنین حقی را بدهد دیگر خدا نیست
در فرهنگ ایران باید با نی نواختن رهبری کرد. کسی حقانیت به رهبری و حکومت دارد که با آهنگ نه با زور بلکه با کشش مردم را جزب کند

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

مقالات پروفسور جمالي

صد پوند جايزه براي بهترين مقاله

کتابهاي پروفسور جمالي

مختصري از آنچه که از پروفسور ياد گرفتم

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبرد


 

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure