Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

سیمرغ و زال و سام


ارزشهای حکومت از ارزش زال مشخص میشود. این داستان متناظر است با الله و یهوه. یهوه از ابراهیم میخواهد که پسرش را بکشد، یهوه خونریزی را در اینجا ترویح میکند و از همینجا آدم کشی در جهان شروع میشود و هر کس به اسم خدا قربانی کند به خدا نزدیکتر میشود. در ادیان سامی مردم احمق هستند و خدا دانش خود را از طریق رسول که واسطه است میفرستد. در فرهنگ ایران گوهر خدا عشق است. خدا امر و نهی نمیکند. خدای ایران بر روی مهر است. در بندهش اینها آمده است. پرستیدن از پرستاری می آید. اهورا مزدا خودش نیایش میکند. نیایش به کی؟ شاد کردن جانها پرستش خداست چون انسان گوهری از خداست. نطفه معرفت در هر انسانی هست باید این را از انسانها زایانید

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

مقالات پروفسور جمالي

صد پوند جايزه براي بهترين مقاله

کتابهاي پروفسور جمالي

مختصري از آنچه که از پروفسور ياد گرفتم

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبرد


 

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure