Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

سخنرانيهائي از پروفسور جمالي در مورد فرهنگ اصيل ايران. اين سخنرانيها ميتواند هر ايراني را از تاريکي بيرون بياورد

آدرس ايميل پروفسور جمالي؛ کاشف فرهنگ زن خدائي (سيمرغي) در فرهنگ ايران
mail@jamali.info

براي خريد دي وي دي ها ي بسيار گرانبهاي پرفسور جمالي در مورد فرهنگ ايران، اينجا کليک کنيد

اشعار پرفسور جمالي

بيائيد جشن دموکراسي را که ايرانيها 3500 سال ميگرفتند از نو زنده کنيم

آيا سيمرغ افسانه است؟

انسان مستقل و جامعه مستقل
انسان مستقل و جامعه مستقل چگونه بوجود مي آيد و نقش سيمرغ و زال در فرهنگ ايران

مني کردن
چرا مني کردن زشت و بد ساخته شد؟ چون منی کردن، اندیشیدن آزاد و مستقل بود


(فرق بین واقعیت و حقيقت ( خرافه واقعيت پرستي
بزرگترین خرافه امروزی ما اینهمانی دادن واقعیت با حقیقت است. مسئله قداست جان و خرد، و دفاع از جان و خرد در برابر آزارندگان جان و خرد

قسمت اول : حکومت بر پايه خرد
ما حکومت را بر پايه خرد کاربند ايراني ميخواهيم. يا به اصطلاح ديگر بر پايه گيتي خرد. گيتي خرد يک مفهوم باستاني است

قسمت دوم: چشم خوشيد گونه به جاي کتاب مقدس
فرهنگ ايران ميگويد ما احتياج به چشم خورشيد گونه داريم نه به کتاب مقدس. هفت خوان رستم، هفت خوان آزمايش است که در پايان انسانها چشم خورشيد گونه پيدا ميکنند. مسئله کتاب مقدس وجود ندارد که اصل همه نورها است

تصوير انسان در فرهنگ ايران، قسمت اول
تصوير فرهنگ ايران از انسان بزرگترين تصويري است که انسان از بشريت بوجود آوره است. اين تصوير بايد بنياد قانون اساسي ايران باشد

تصوير انسان در فرهنگ ايران، قسمت دوم
در فرهنگ ايران به انسان مشي يا ماشيه ميگفتند که لغت مشت از همين است. يعني پُر، لبريز، سرشار. انسان پُر است لبريز است سرشار است. ماشيه در تورات تبديل به مسيح شده است. اين است که ميگوئيم انسان مسيح است. يعني پُر است و اصالت دارد

سخنرانی: محور اندیشه های مولوی فردوسی و عطار
محور اندیشه های مولوی فردوسی و عطار فرهنگ سیمرغ و رام است، فرهنگ رقصیدن و زائیدن است، فرهنگ وجد و وجود است. وجدن یعنی رقصیدن. سیمرغ آنچه هست میزاید. سیمرغ گوهر خود را در گیتی پدیدار میسازد. این معنی زائیدن است. سیمرغ و رام نقش بن انسان است. مولوی بلخی یکی از بزرگترین رستاخیزنده سیمرغ و زهره است. روان انسان رام است و نیروی متعالی انسان سیمرغ است. این بن هر انسانی است. نای به، نام دیگر سیمرغ است یعنی اندیشه ائی که نو آور .است

(انسان هم قفل و هم کلید مسائل دنیاست (مولوی
مولوی بلخی را بدون درک فرهنگ اصیل ایران نمیتوان شناخت. انسان در فرهنگ ایران خودش هم قفل و هم کلید مسائل دنیاست. انسان در توقف و ماندن در اسلام، یا در هر آموزه ای یا در هر ائیدو لوژی، پستی خود را رو میکند. آنچه را که ما به آن هستی میگوئیم در واقعه فنا است. انسان آنجا هست که حرکت است، روان است، جنبش است. این نخستین اندیشه ای است که حقوق بشر بر آن استوار است

سخنرانيهاي يک تا ده

سخنرانيهاي يازدهم تا بيستم

سخنرانيهاي اخير در مورد مولوي

 

سخنرانيهاي جديد در مورد مولوي با کيفيت ديجيتال و استريو: با سرعت پائين اينترنت ميتوان به اين سخنرانيهاهي پائين گوش داد

سخنراني سيزدهم: عقل خشک و رابطه آن با خشم و خشونت: اين از دو قسمت فقط به يک قسمت تبديل شد

سخنراني چهاردهم: در مورد صنم و منظور مولوي از صنم

سخنراني پانزدهم: خيال- چرا مولوي خيال صورت ساز و بت تراش انسان را نزديکترين راه به حقيقت و خداوند ميدانست؟ چرا مولوي انسان را کارگاه خيال بت ساز ميداند؟ اين بينش انسان است که خيال را بوجود مي آورد. خيال ما برابر با آن وحي است که به محمد و موسي و عيسي ربط داده ميشود

سخنراني شانزدهم: قسمت دوم خيال- چرا مولوي خيال صورت ساز و بت تراش انسان را نزديکترين راه به حقيقت و خداوند ميدانست؟

سخنراني در مورد خرد سرپيچ

 

 

 

 

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

مقالات پروفسور جمالي

صد پوند جايزه براي بهترين مقاله

کتابهاي پروفسور جمالي

مختصري از آنچه که از پروفسور ياد گرفتم

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبردhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure