Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

سخنرانی: محور اندیشه های مولوی فردوسی و عطار
محور اندیشه های مولوی فردوسی و عطار فرهنگ سیمرغ و رام است، فرهنگ رقصیدن و زائیدن است، فرهنگ وجد و وجود است. وجدن یعنی رقصیدن. سیمرغ آنچه هست میزاید. سیمرغ گوهر خود را در گیتی پدیدار میسازد. این معنی زائیدن است. سیمرغ و رام نقش بن انسان است. مولوی بلخی یکی از بزرگترین رستاخیزنده سیمرغ و زهره است. روان انسان رام است و نیروی متعالی انسان سیمرغ است. این بن هر انسانی است. نای به، نام دیگر سیمرغ است یعنی اندیشه ائی که نو آور است

ما حکومت بر پایه خرد کاربند انسانی میخواهیم که بنیاد فرهنگ ایران است
آخوند حداقل یک کتاب "قرآن" را در عمرشان درست ميخواند. روشنفکران ما حتی یک کتاب فلسفی را دقیق بررسی نکردند. روشنفکران باید متفکر شوند (خود اندیش شوند) نه اینکه ترجمه افکار باختران را به مردم بچپانند که بر دل هیچ ایرانی نمی نشیند و ننشسته است و نخواهد نشست. پروفسور جمالی، فلسفه فرهنگ اصیل و بنمایه ایران و ایرانی را همچون زُمُرٌد در جلوی چشم ما درخشان میکند. از فلسفه فرهنگی اين فيلسوف و فردوسی زمان بهره ببریم و جامعه و حکومت خود را بر پایه خرد کاربند (خرد تجربی) و مردمی بسازیم نه بر پایه ایمان. منوچهر جمالی 75 سال دارد و شاگرد فیلسوفهاي بزرگ آلمانی چون ثئودر آدرنو و ماکس هوکيمر بود که فلسفه بزرگ فرانفورت را نوشتند
German Thinkers, Theodor Adorno (1903-1969) & Max Horkheimer (1895-1973)

در فرهنگ ايران جان مقدس است. نه اينکه فقط آخوند نميتواند فتواي قتل يا جهاد بدهد، بلکه حتي خدا نميتواند فرمان قتل بدهد چون در فرهنگ ايران انسان گوهري از خداست

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

مقالات پروفسور جمالي

صد پوند جايزه براي بهترين مقاله

کتابهاي پروفسور جمالي

مختصري از آنچه که از پروفسور ياد گرفتم

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبرد


 

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure