Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi


خرد و نجات در فرهنگ ايران، خرد خورشيد گونه


تراژدی مهر و داد یا تراژدی ایرج و فریدون (ايرج و فريدون). ه
خرد، هنگامی به اندیشیدنِ بنیادی انگیخته، و در اندیشیدنِ بنیادی آزموده میشود که در بُن بست تضاد ها قرار میگیرد . بهمن، که خردِ به باشد، همیشه در« میان» است. بهمن ، اصل میان است . هم میان هر انسانیست، هم میان انسانهاست . هم میان خردهاست ، هم میان اضداد است. بهمن ، همیشه میان اضداد است تا آنها را در همآهنگسازی باهم آشتی بدهد. خرد ژرف بهمنی، هنگامی بسیج میشود، و در« سروش»، راز خود را آشکار میسازد که میان ارزشهای متضاد باهم ، که با هم نیز گره کور خورده اند، قرار گیرد. خرد، تا سکون و درنگ دارد ، میتواند اندوهگین و یا متعالی باشد، ولی در این حالت، با تراژدی، کاری ندارد . خرد، هنگامی طوفانی شد و به تزلزل افتاد، با تراژدی کار دارد . خرد، هنگامی در سکون و درنگ میاندیشد که ارزشهای بنیادی زندگی، در تنش و کشمکش باهم نیستند

بقيه مطالب

 

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

نظرات خوانندگان

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

گر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريانت و تشويق شما ما را دگرم ميکند

 

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure