سخنرانيها واشعار پروفسور منوچهر جمالي

فيلسوف بزرگ ايران

آوا جديد
سخنرانيهاي جديد پروفسور منوچهر جمالي در سال 2006
تاريخ شماره

دانلود

سکولاریته و اطاعت
مفهوم زمان و فرمان در فرهنگ ایران. انسان در فرهنگ ایران نباید از هیچ کسی، حتی الله، اطاعت کند
09/05/20
95

دانلود

سکولاریته و آزادی خرد
روحانیان مسیحیت میگویند که سکولاریته آنچیزی است که میگذرد و فانی میشود و آنچه که میگذرد و فانی میشود در آن اصلی نیست، بی اصل است
مخالفین که کم کم به خود آمدند این عقیده را رد کردند و گفتند، آنچه که میگذرد، آنچه میگردد و تحول می یابد اصالت دارد. در آنچه میگذرد اصل است
09/05/19
94

دانلود

سکولاريته شماره 3
سکولاریته یک پدیده پیش پا افتاده ای است که ما هر روز با آن سرکار داریم
سکولاریته در باره موضع گیری ما درباره زندگی کردن در همین گیتی است
به تشريح آن گوش فرا دهيم
09/05/18
93

دانلود

سکولاريته شماره 2
مسئله امروز اجتماعات در دنیا این نیست که حکومت را باید از دین جدا ساخت. بلکه باید یگ گام فراتر رفت، مسئله آزادی وجدان انسان است. آزادی وجدان، بسیج ساختن اصل آفرینندگی و آزادی انسان است
09/05/18
92

دانلود

سکولاريته شماره 1
حقوق بشر ریشه در سکولاریته دارد. سکولاریته، حقوق بشر و روشنگری را میتوان در یک فورمل ساده زیر خلاصه نمود

از خود زیستن، سکولاریته است. از خود تراویدن حق، حقوق بشر است. از خود روشن کردن، از خود روشن شدن بینش حقیقت و روشنگری است. اینها همه بنیاد فرهنگ ایران است
به تشريح آن گوش فرا دهيم
09/05/17
91

دانلود

مشروطیت بیان سرکشی بود
روزگاری ایرانیان در برابر خدا برخاستند. این دلیری ایرانیان است. ملت ایران چنین ملتی دلیری است. ما جنگ هزاره ها داریم با خدای خونین و خدای قربانی. گوش کنیم چطور و چرا؟
09/05/15
90

دانلود

ما باید خود آینده بشویم
ما با الک اندیشه خودمان به دیدگاه تاریخ میرویم
آگاه بود تاریخی ما ژرفتر از خود آگاهی تاریخی ما است. خودآگاهی تاریخی بس نیست. ما باید به آگاه بود تاریخی برسیم. وتشريح واژه همپرسي

09/05/13
89

دانلود

فرهنگ ايران بر ضد تاريخ ايران
زن را کانا يا قنا ميگفتند. از ني دو چيز بيرون مي آيد، يکي سرود است و دومي اشه، اشه همان شيرابه است، عصاره است
09/05/12
88

دانلود

خرد و عقل عصائي

09/05/10
87

دانلود

انسان هميشه آبستن: اصل فرهنگ ايران: رستم تخمتن است، آبستن است
09/05/06
86

دانلود

سايه هما؛ بحث آزادي، گسستن، و به پيدايش رسيدن
07/05/06
85
آوا سخنرانيهاي پروفسور منوچهر جمالي تا پايان سال 2005 تاريخ شماره

دانلود
خداي ايران قسمت دوم: در فرهنگ ايران توحيد برترين اصل نيست بلکه هماهنگي کثرت برترين اصل است. کثرت همان بن است و اين همان هماهنگي است و يا همان همبغي
30/07/05
84

دانلود

خداي ايران: تخمي که تمام جهان هستي و انسان از آن ميرويد، اين تخم همان خدا در فرهنگ ايران است. انسان و خدا هم گوهرند
17/07/05
83

دانلود

خرد و نجات در فرهنگ ايران، خرد خورشيد گونه
03/07/05
82

دانلود
خرد و نجات در فرهنگ ايران
26/06/05
81

دانلود
اکوان ديو، مربوط به سخني که، رستم احتياج به کشتي نوح ندارد
12/06/05
80

دانلود
معني خرداد و مرداد در فرهنگ ايران، خدايان اميد و آرزو
05/06/05
79
قسمت اول: سمينار پروفسور منوچهر جمالي در لندن
04/05/05
78
قسمت دوم:سمينار پروفسور منوچهر جمالي در لندن
04/05/05
77
قسمت سوم:سمينار پروفسور منوچهر جمالي در لندن
04/05/05
76
نوروز
04/04/05
75
قدس جان و زندگي
13/02/05
74
پژوهش فرهنگ در شاهنامه
27/02/05
73
فرهنگ ايران
17/01/05
72
تالار بنياد وفرهنگ ايران
13/03/05
71
طوفان نوح
24/04/05
70

دانلود
سکولاریته ، درست ، تبعید ِ شیوه ِ اندیشهِ اعجازگریست
 
69

دانلود
سکولاريته و راستي
13/04/05
68

دانلود
حقوق بشر
67

دانلود
رستگاري زندگي مردمان از آزار در گيتي
66

دانلود

رستم و سُهراب
65

دانلود
سکولاریته ومفهوم « میان » در فرهنگ ایران
64

دانلود
من قصٌه گويم
63

دانلود
رفراندم
62

دانلود
بن زمان، پروفسور جمالي، دکتر آذر و دکتر صوفياني
61

دانلود
خرٌمدينان
60

دانلود
خرٌم
59

دانلود
خرد سرپيچ
58

دانلود
جشن همگاني
57

دانلود
همه با هم شاهند
56

دانلود
فطرت در فرهنگ ايران
55

دانلود
عشق و فراموشي
54

دانلود
برترين ارزش
53

دانلود
آزادي از ترس
52
گفتار يک: بانگ ني
 
51
گفتاردوم: بانگ ني و موسيقي
 
50
گفتارسوم: خداي مولوي کيست؟
 
49
گفتارچهارم: ايثار و باختن
 
48

دانلود
گفتار پنجم: قداصت جان
47
گفتارششم: خانه عشق
08/04/04
46
گفتارهفتم: بينش
15/04/04
45
گفتار هشتم: بن هستي
 
44
گفتار نهم :شب
 
43
گفتار دهم: وراي کفر و دين
 
42
گفتار يازدهم: شاه پريان
 
41
گفتار دوازدهم: مطرب و ساقي خداي مولوي
 
40
سخنراني11: انسان و حکومت
 
39
سخنراني 12: هماهنگي
 
38
سخنراني 13: همپرسي
 
37
سخنراني 14: خود آزمائي
 
36
سخنراني 15: شهريور
 
35
سخنراني 16: سوگ سيامک
 
34
سخنراني 17: جشن سده
 
33
سخنراني 18: کار در فرهنگ ايران
 
32
سخنراني 19: زرتشت
 
31
سخنراني 20: بندهش
 
30
سخنراني يک: نو انديشي
 
29
سخنراني دوم: قداست جان
 
28
سخنراني سوم: مهرگان
 
27
سخنراني چهارم: سيمرغ و زال
 
26
سخنراني پنجم: دين ايراني
 
25
سخنراني ششم: جوانمردي
 
24
سخنراني 7: برابري جان
 
23
سخنراني هشتم: کتاب و مد
 
22
سخنراني 9: حکومت خرد
 
21
سخنراني دهم: خرٌم روز
 
20
آيا سيمرغ افسانه است؟
 
19
انسان مستقل و جامعه مستقل
 
18
مني کردن
 
17
(فرق بین واقعیت و حقيقت ( خرافه واقعيت پرستي
 
16
قسمت اول : حکومت بر پايه خرد
 
15
قسمت دوم: چشم خوشيد گونه به جاي کتاب مقدس
 
14
تصوير انسان در فرهنگ ايران، قسمت اول
 
13
تصوير انسان در فرهنگ ايران، قسمت دوم
 
12
تصوير انسان در فرهنگ ايران، قسمت سوم
 
11
سخنرانی: محور اندیشه های مولوی فردوسی و عطار
 
10
(انسان هم قفل و هم کلید مسائل دنیاست (مولوی
9
قسمت اول:عقل خشک و رابطه آن با خشم و خشونت
03/06/04
8

دانلود
قسمت دوم:عقل خشک و رابطه آن با خشم و خشونت
03/06/04
7
سخنراني در مورد صنم و منظور مولوي از صنم
6
قسمت اول:خيال
5
قسمت دوم: خيال
4
سخنراني در مورد خرد سرپيچ
3
جان
2

دانلود
باختن
25/03/04
1


 آوا  اشعار پروفسور منوچهر جمالي تاريخ  شماره

دانلود
خمره به دوش
 
1

دانلود
لنگيدن هنر است
 
2

دانلود
پيانو ساز
 
3

دانلود
اگر،اگر،اگر
 
4

دانلود
اگر به سراغ من مي آئيد
 
5

دانلود
الکهاي زشت همسايه ام
 
6

دانلود
آنکه ديوار نداردخود نيست
 
7

دانلود
باور نکردنيها
 
8

دانلود
بيابان گرد
 
9

دانلود
بزرگي
 
10

دانلود
در جستجوي چراغ
 
11

دانلود
گفتگوي خيام با شيخ
 
12

دانلود
گلهاي خوشبو
 
13

دانلود
گمرگ خانه ناپيدا
 
14

دانلود
گريز از پرسش
 
15

دانلود
هميشه مي گريزد
 
16

دانلود
خميدن هنر است
 
17

دانلود
خدا شدم
 
18

دانلود
ماما کجاست
 
19

دانلود
من ترازو فروشم
 
20

دانلود
من نقشي بي قابم
 
21

دانلود
ميوه بي تخم
 
22

دانلود
پيام فرعون به جمشيد
 
23

دانلود
هم شهباز و هم لاک پشت
 
24

 


Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريات و تشويق شما ما را دلگرم ميکند

دوستداران پالتاک
اينجا کليک کنيد

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure