Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

فرهنگ چیست؟
فرهنگ ، همیشه « ُگلدسته کردن اندیشه هائی » هستند که درجنبشهای گوناگون یک ملت، دور ازهم روئیده اند . هرجنبشی به فرهنگ ایران ، هدیه ای داده است . هر جنبشی ، برای آن ارزش تاریخی در فرهنگ دارد ، چون درهمان یک اندیشه بزرگی که پدید آورده است ، یک تجربه بزرگ و بنیادی ملت را زائیده است
ما جداً باید از استفاده کردن لغاتی چون " فرهنگ بد" پرهیز کنیم. یک چیز بد را نمیشود فرهنگ خواند

تعريف ديگري از فرهنگ

فرهنگ چیست ؟
گوهرفرهنگ بطورکلی ، ازشیوه تفکر و رفتارما با دیگری ، با آنکه جزما میاندیشد ، با آنکه غیرازما میپرستد ،با آنکه اخلاقی جزما دارد ، با آنکه متعلق به طبقه ای دیگر، به ملتی دیگر، به نژادی دیگر، به جنسی دیگر، به قومی دیگر، به خانواده ای دیگر.. ... و درمقوله « دیگری بطورکلی » قرار میگیرد ، ... مشخص میگردد
فرهنگ ، پذیرش دیگری ، در دیگربودنش هست
درست سیمرغ ، خوشه تخمه هائیست که همه دانه هایش باهم فرق دارند .او در درون هرانسانی ، دانه ای دیگراست . او همآهنگی گوناگونی و تنوع و رنگارنگی است . اینست که « فرهنگ » ، اساسا نام ویژه« سیمرغ » بوده است . گوهرخدای ایران ، همآهنگی رنگها و گوناگونها و نقشها وصورتها ودیگربودنها است

مطالب زیر گرفته شده از کتاب "گٌستاخی در گسستن" صفحه 120 اندیشمند تواناي جمالی

اسطوره، تاریخ افسانه ای نیست

افسانه دانستن اسطوره سبب نابود ساختن پیوند ما، با سرچشمه فرهنگ ما گردیده است
اسطوره و تاریخ، از دو گونه تجربیات متفاوت و متضاد انسان، سرچشمه میگیرند. اسطوره، ته مانده تجربیات تاریخی، و افسانه سازی از پیش آمدها و شخصیت های تاریخی، و افسانه سازی از پیش آمدها و شخصیت های تاریخی نیست. از یکسو افسانه دانستن اسطوره، و از سوی دیگر اسطوره را تاریخ افسانه ای انگاشتن، سبب نابود ساختن پیوند ما، با سرچشمه فرهنگ ما گردیده است

چرا، تاریخ را برتر از اسطوره میشماریم؟

فرق بین واقیت و امکان: آیا امکان، ارزش برتر از واقعیت دارد؟
ما امروزه، (واقعیت) را بیش از (امکان) ارزش میدهیم.امکان ما، واقعیت را نمیزاید، بلکه میان امکان تا واقعیتش، بسیار فاصله است. امکانات ما دیگر تخمه هائی نیستند که در خود، نیروی افشاننده و افزاینده داشته باشند، بلکه باید آنها را با زور خارجی و بیگانه، به واقعیت کشانید، و اینکه یک امکان تا چه حد واقعیت پذیر است، جای شک و تردید است. رابطه ای که ما میان واقعیت و امکان احساس میکنیم، رابطه ای نیست که همیشه این طور احساس شده است. و با تغییر این رابطه (میان امکان و واقعیت)، ناگهان امکان، ارزش برتر از واقعیت را پیدا میکند.

استحاله امکان به واقعیت، پیدایش تاریخ است
در هر انقلاب سیاسی، اجتماعی، فلسفی و یا اخلاقی، این تغییر ارزش امکان در برابر واقعیت، و برتری یافتن ارزش امکان بر واقعیت، نقش بنیادی را بازی میکند. وقتی واقعیت، بیش از امکان، ارزش یافت، هیچکسی به فکر انقلاب و تغییرات کلی نمیافتد. تاریخ در برگیرنده واقعیتهاست، و اسطوره و شعر وروءیا، محتوی امکاناتی که وقتی (امکان)، (تخمه ای) نیست که (واقعیت) را میزاید، بلکه قدرتی خارجی لازم هست تا امکان را استحاله به واقعیت بدهد، آنگاه (تاریخ) پیدایش می یابد. تاریخ با برتری واقعیتی که وجودش به قدرت بستگی دارد، کار دارد.

در هر امکان از دست رفته گمشده ای نهفته است
در هر واقعیتی، پیروزی قدرتی نهفته است، و در هر (امکان از دست رفته و گمشده ای) شکستی که نشانگر نبود قدرت بوده است. از اینجاست که ما بتاریخ بیشتر ارزش میدهیم که به شعر و اسطوره و ایده آل و روءیا. تاریخ، زنجیره واقعیت ها، و طبعا زنجیره پیروزی قدرتهاست. ولیآیا چون تارخ، مجموعه شکست ارزشها و آرمانهای اخلاقیست، پس این ارزشها و آرمانها، بی ارزشند؟ همه آنها افسانه و ساختگی و دروغند؟

بسیاری امکانات، نیاز به مامائی دارند تا (کودک واقعیت)، افکنده و دور افکنده نشود
در یک شعر یا اسطوره و یا روءیا، امکاناتی هستند که با اندکی دلیری و ایستادگی و همت و غیرت،میتوانند واقعیت بیابند. بسیاری امکانات، نیاز به مامائی دارند تا (کودک واقعیت)، افکنده و دور افکنده نشود. بسیاری از این امکانات در اشعار و آرمانها و روءیاها و اسطورهای ما از دست نرفته اند. این امکانات هنوز نیززنده و بجایند، و هنوز نیز به ما امید میبخشند. مائیم که باید ماما بشویم و واقعیتی را که درآن پرورده شده بزایانیم. امکان، علیرغم و اقعیت ها که میگذرد و بتاریخ می پیوندند، بجای میماند. (واقعیت پیروز و قدرتمند) جا را از سر برای (امکان)، برای اسطوره و روءیا و آرمان، باز میکند.

سیمرغ، این تخمه ها و امکانات و روءیاها و آرمانهای دور افکنده را در آغوش خود میپرورد
شعرو روءیا و اسطوره و آرمان، میماند، ولی واقعیت ها علیرغم قدرتشان میگذرند و تاریخ میشوند. این اسطوره ها و اشعار و روءیا ها هستند که همیشه در تلاشند که واقعیت را از خود بزایند، ولو آنکه با دست قدرتهای تاریخی، افکنده (سقط) میشوند و دور افکنده میشوند. ولی سیمرغ، این تخمه ها و امکانات و روءیاها و آرمانهای دور افکنده را که قدرتمداران می پندارند مرده اند، بر میگیرد و در آغوش خود میپرورد و آنها را فرزند اصیل خود و مقدس و متعالی و زیبا میسازد، و روزی همان دور افکنندگان، بجستجوی باز یابی اسطوره ها و آرمانها و روءیاهای گمشده خود میافتند.

چه کسی امکانات تخمه ای را از واقعیت شدن باز میدارد؟
قدرتمداران، حکایت میکنند که این اسطوره ها و آرمانها و روءیا ها، همه مرده اند، همه تاریخ بخاک سپرده اند، و آنچه گفته میشود فقط افسانه و خیال است، ساختگی و دروغ و فاقد واقعیت است. آنها با این ادعا های علمی که استوار بر واقعیتند، این امکانات تخمه ای را از واقعیت شدن باز میدارند.

واقعیت، مقتدرست ولی منفور
وارونه پنداشت آنها این امکانات، از دست نرفته اند، بلکه درست بدست آنان که اسطوره ها را، افسانه ساختگی و پوچ و دروغ میخوانند، هزاره هاست که از واقعیت یابی باز داشته شده اند این امکانات، همیشه در پیش ما زنده اند. پرستیدن واقعیت، پرستیدن قدرتست. تاریخ، تاریخ کنش و واکنش قدرتهاست. واقعیت، مقتدرست ولی منفور.

تاریخ برای قدرتخواه و واقعیت پرست ،اهمیت فوق العاده دارد
تسلیم شدن در برابر واقعیت، در نهان طغیان در برابر قدرتیست که میخواهد امکان را از ما بار دیگر برباید. از اینجاست که اسطوره، برتری خود را بر تاریخ، نگاه میدارد. تاریخ برای قدرتخواه و واقعیت پرست، اهمیت فوق العاده دارد. نزد او اسطوره، فقط تارخ افسانه است، فقط افسانه خیالپردازی و غیر علمیست، چون برای اخلاق و آرمان و روءیا و ارزش، فقط افسانه و دروغست. امکان، باید همیشه تابع واقعیت باشد. این قدرتست که حقیقت دارد، چون می برد، چون واقعیت میشود، و انچیزی واقعیت مییابد که قدرت دارد

دانلود پي دي اف فايل اين صفحه

Simorgh Raam (click bezanid)
مقاله هاي جديد: اينجا کليک کنيد

کتاب جمالي در باره حافظ
جشنهاي ايران

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

سکولاريته
حقوق بشر

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد