Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

چند خبر از دراويش گنابادی
تجمع اعتراض آميز دراويش گنابادی به اقدامات اداره اطلاعات سمنان‏
یکشنبه ٢۹ آذر ١٣٨٣ – ١۹ دسامبر ٢٠٠۴
در پی اقدام اداره اطلاعات استان سمنان مبنی بر اخراج آقای يوسف مردانی شيخ دراويش نعمت اللهی ‏سلطانعليشاهی گنابادی از سمنان در 23 آذر 1383، متجاوز از پانصد نفر از دراويش سمنان از زن و مرد و پير ‏و جوان در روز چهارشنبه 25 آذر جلوی استانداری سمنان تجمع نموده و نسبت به اعمال غيرقانونی اداره ‏اطلاعات اعتراض نمودند. ‏
نمايندگان دراويش قبل از اين تجمع به حجت الاسلام شاهچراغی دامغانی امام جمعه سمنان مراجعه و تظلم خواهی ‏نمودند و ابراز داشتند كه بزرگان اين سلسله از بزرگترين علما و عرفای زمانه و اسوة تقوا بوده و هستند و امام ‏خمينی نيز به اين موضوع در تفسير سورة حمدش اقرار نموده و نسخه‌ای از كتاب تفسير سورة حمد خمينی را نيز ‏ارائه نمودند. امام جمعه كتاب را پس زده و گفت: خمينی در زمان خودش حرفهائی زده و حرفهايش به درد زمان ‏خودش ميخورده، الآن مصلحت چيز ديگری است.‏
دراويش به وی گفتند: اين عمل اداره اطلاعات خلاف قانون است. در كجای قانون مسافرت ايرانيها به شهرهای ‏مختلف ايران منوط به صدور ويزا است؟ ‏
‏ گفت: مقامات استان با قانون كار ندارند و هروقت مصلحت ايجاب كند بر طبق آن عمل خواهند كرد!‏
دراويش گفتند: مسافرت آقای مردانی (شيخ دراويش گنابادي) به سمنان امری مربوط به دين است و از طرفی اقدام ‏اطلاعات در اخراج مهمان ما مخالف با فرموده پيامبر اكرم (ص) است كه فرمود مهمان را گرامی بدار.‏
نامبرده گفت: اين حديث درست است ولی بايد ديد مصلحت در چيست!‏
دراويش اعتراض كردند كه: شما موظف به حفظ ارزشهای دينی هستيد و نه مصلحت خود و سايرين و وظيفة ‏شرعی شما امر به معروف و نهی از منكر به مقامات استان است.‏
‏ گفت: مصلحت من در اين نيست كه در اين موضوعات دخالت كنم. ‏
‏ دراويش گفتند كه: مگر رسول گرامی (ص) نفرمود كه هركه صبح كند و به امور مسلمين همت نگمارد مسلمان ‏نيست.‏
‏ امام جمعه گفت: پيامبر فرموده ولی مصلحت نظام مهم است. ‏
به وی گفتند: حرام محمد (ص) حرام است تا روز قيامت و حلال او حلال است تا روز قيامت. شما حق نداريد به ‏مصلحت خود حلال محمد (ص) را حرام و يا حرام او را حلال كنيد، اين كار مخالف دين است!‏
گفت: ما نه با دين كار داريم نه با محمد، بر اساس مصلحت خود عمل ميكنيم.‏
از فرمايشات امام جمعه ميتوان فهميد كه مصلحت اسلام و نظام و ملت و كشور ايران در حفظ منافع امام جمعه و ‏همكاران وی در اداره اطلاعات خلاصه ميشود! حافظ عليه الرحمه فرمود: ‏
گر مسلمانی همين است كه حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردائي‏
دراويش با نوشتن دهها اعتراض با بيش از 500 امضاء به كلية مقامات مملكتی ضمن محكوم كردن رفتار ‏غيرقانونی ادارة اطلاعات سمنان خواستار رسيدگی و برخورد قانونی نسبت به اين عمل گشتند.‏
‏ لازم به ذكر است كه فعاليت دراويش همواره با اقدامات مخالف وزارت اطلاعات همراه بوده و نفوذ كردگان در ‏وزارتخانة مزبور برای از بين بردن اسلام و تغيير نظام منطبق براهداف بيگانگان به انحاء مختلف دراويش را ‏تحت فشار قرار ميدهند. هدف مخالفين اسلام درزير پوشش وزارت اطلاعات در اين است تا با اعمال اينگونه ‏فشارها بر دراويش آنها را تحريك نموده و از نارضايتی آنها كه مورد علاقه و اعتماد و احترام همه ايرانيها در ‏داخل و خارج كشور ميباشند جناحهای مخالف خود را ضعيف نمايند. ‏
• اداره اطلاعات سمنان شيخ دراويش گنابادی را ملزم به ترك سمنان نمود
يوسف مردانی شيخ دراويش نعمت اللهی سلطانعليشاهی گنابادی كه به دعوت دراويش سمنان در 19 آذر 1383 به ‏آن شهر رفته بود با تهديدات پياپی اداره كل اطلاعات سمنان ملزم به خروج از اين شهر گرديد. يكی از مسؤلين ‏اداره مزبور با نام مستعار منصوری با تماسهای مكرر اقدام به تهديد به برخورد فيزيكی با دراويش نمود. نامبرده ‏در دوشنبه 23 آذر در حالی كه صدها نفر از دراويش سمنان با سی دستگاه اتومبيل او را بدرقه و محافظت ‏ميكردند سمنان را به قصد كرج ترك نمود. منصوری در تماس خود با دراويش ابراز داشت كه به ما دستور داده ‏شده تا تشكيلات دراويش را در سمنان مضمحل كنيم. دراويش گنابادی كه قبل از انقلاب نيز فعال بوده‌اند عليرغم ‏فشارهای زياد وزارت اطلاعات همچنان ايستاده‌اند
وزارت اطلاعات تا بحال چندين مرتبه مردانی را از شهرهای مختلف اخراج نموده است. موارد زير نمونه هستند:‏
‏‏1- روز 19 فروردين 1376 در 20 كيلومتری اصفهان افراد اطلاعات اصفهان مردانی را از اتومبيل خود خارج ‏كرده و با دو نفر همراهش محمود مردانی و حميد افراسيابی به ادارة اطلاعات اصفهان بردند. در آنجا با ضربات ‏شديدی كه به ناحيه ستون فقرات محمود مردانی وارد آوردند نخاع وی صدمه ديد. مردانی پس از خلاصی از دست ‏آنها و مراجعت به تهران در بخش قلب بيمارستان دی بستری گرديد. ‏
‏2- در 27 مرداد 1376 در بروجرد دو اتومبيل حامل شش نفر مسلح در خيابان راه را بر اتومبيل حامل مردانی ‏مسدود و پس از كشيدن اسلحه و تهديد به قتل نهايتاً اتومبيل را سرقت و نامبرده را به محل سپاه پاسداران بروجرد ‏بردند. دراويش بروجرد فوج فوج با خشم فراوان در محل تجمع نمودند و بيم آن ميرفت تا دراويش اقدام به حمله به ‏مقر سپاه كنند و جمعيت مردم هواداران دراويش نيز همچنان روبه افزايش بود كه مردانی را از درب ديگر پادگان ‏سپاه خارج و به بيرون شهر منتقل و اخراج نمودند. ‏
‏3- در 31 مرداد 1376 در نهاوند ادارة اطلاعات اجازة توقف به مردانی را نداد و وی نهاوند را ترك نمود
‏4- در1 شهريور 1376 در شهركرد اداره اطلاعات ميزبان مردانی را تهديد نمود كه اگر مردانی شهر را ترك ‏ننمايد اداره اطلاعات خانه‌‌اش را (همانند صهيونيستها) با بولدوزر خراب خواهد كرد. مردانی شهركرد را در ‏همان روز ترك نمود.‏
‏5- در 4 شهريور 1376 در اصفهان ادارة اطلاعات مردانی را ملزم به ترك اصفهان نمود
‏6- در 7 شهريور 1376 اداره اطلاعات شيراز اجازة توقف به نامبرده را در شيراز نداد و وی ناچار از شهر ‏خارج ميشود.‏
‏7- در 8 شهريور 1376 در سروستان مأموران اطلاعات به محل اقامت مردانی مراجعه تا اقدام به جلب و اخراج ‏وی از شهر نمايند كه منجر به درگيری با ميزبان و دراويش ميشوند. مردانی در همان روز شهر را ترك مينمايد. ‏
‏8- در 24 شهريور 1376 ادارة اطلاعات كرج برای جلب مردانی به منزل وی مراجعه نمود و نامبرده به تهران ‏عزيمت نمود و تا دو سال وزارت اطلاعات اجازه ورود نامبرده به منزلش در كرج را نميداد. ‏
‏9- در 4 دی 1376 اداره اطلاعات اصفهان اقدام به اخراج مردانی از اصفهان نمود
‏10- در 30 شهريور 1377 ادارة اطلاعات ساری مردانی را ملزم به ترك شهر مينمايد. ‏
‏11- در نكاء و گرگان ادارة اطلاعات اجازة توقّف به نامبرده را نداد.‏
‏12- در 20 تا 28 اسفند 1377 در سفر به لارستان فارس و گراش و ششده و فسا و دهبيد و آباده و اصفهان و ‏دليجان و قم اداره اطلاعات مردانی را ملزم به خروج از شهرهای مذكور نمود. ‏
‏13- در 9 ارديبهشت 1378 ادارة اطلاعات نهاوند در 20 كيلومتر خارج از شهر اتومبيل مردانی را متوقف تا ‏وی را جلب نمايد كه با مقابله دراويش مجبور به آزاد نمودن وی ميگردد. ‏
‏14- در 12 ارديبهشت 1378 در درود اداره اطلاعات در ميدان ورودی شهر نيروی زيادی پياده نمود و بر روی ‏پشت بام ساختمانهای ميدان مسلسل سنگين مستقر كرد تا از ورود مردانی به شهر جلوگيری كند. نامبرده عليرغم ‏همه تدابير امنيتی به درود وارد شد ‏
در اين ميان فرزندان نامبرده نيز بينصيب نمانده‌اند و دختر و پسر او نيز تحت شكنجه‌های وزارت اطلاعات در ‏شهريور 1369 آسيبهای جسمی و روحی شديدی ديدند. ‏
• احضار و تهديد دراويش گنابادی در انزلی توسط اداره اطلاعات انزلي
در تداوم فشارهای مداوم وزارت اطلاعات بر دراويش گنابادي، ادارة اطلاعات انزلی در 23 آذر 1383 اقدام به ‏احضار سه تن از دراويش شهرستان انزلی به اسامی بهنود و جعقر تقيپور و بايگان نمود و پس از تهديد و ارعاب ‏نامبردگان آنها را متعهد به تعطيل مجالس درويشی كرد. مجالس درويشی هزار بلكه هزاران سال قبل از ‏تشريف‌فرمائی ماموران اطلاعات تشكيل ميشده است و دراويش مقيد به تشكيل و شركت در اين مجالس ميباشند. ‏بهنود و تقيپور هر دو برگزاركننده مجالس شبهای جمعه و دوشنبه در انزلی ميباشند. اطلاعات انزلی همچنين ‏نامبردگان را ملزم نموده كه به هيچوجه در مجالس فقری شركت نكنند. ‏
احضار دراويش به اين شكل و برخوردهای توهين آميز ادارات اطلاعات سرتاسر ايران پديده جديدی نيست و ‏اينگونه اقدامات اداره اطلاعات همواره اين وزارتخانه را بعنوان يك چهره زشت و منفور نزد دراويش معرفی ‏نموده است. اينگونه تعرضات به حقوق دراويش گنابادی كه مورد علاقه و احترام ايرانيها هستند باعث نفرت بيشتر ‏مردم ايران از مامورين امنيتی شده است. گفتنی است وزارت اطلاعات برای كاستن از اين نفرت عمومی در مهر ‏‏1383 هزينه‌های زيادی صرف تبليغ بيستمين سال تأسيس خود نمود. ‏
گفتنی است اگر الزامات مامورين اطلاعات مبنی بر تعطيل مجالس درويشی و عدم اجازه به شركت در اين مجالس ‏به دستور مقامات اين وزارتخانه يا مصوبات آن ميباشد مقامات وزارتخانه مزبور و امضاء كنندگان مصوبات بر ‏اساس اصل 9 قانون اساسی مجرم و قابل تعقيب هستند. براساس اصل 9: هيچ مقامی حق ندارد حتّی به نام حفظ ‏استقلال و تماميّت ارضی كشور آزاديهای مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقرّرات سلب نمايد. مادة 571 ‏اضافه مي‌نمايد كه اگر اين اقدامات خلاف قانون اساسی با امضای وزير يا مأمورين دولتی به عمل آمده باشد نه ‏تنها مرتكبان بلكه كسانی كه آن را عالماً به كار برده باشند به سه تا ده سال حبس محكوم خواهند شد. ‏
و اگر اين الزامات رای شخصی ماموران است چون اصل 26 قانون اساسی اعلام ميدارد: جمعيّتها و انجمنهای ‏اسلامی يا اقليتهای دينی آزادند و هيچكس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكی از آنها ‏مجبور ساخت، به استناد به اين اصل و طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی مامورين همچنان قابل تعقيب و ‏پيگرد قانونی ميباشند. براساس ماده 570 فصل دهم قانون مجازات اسلامي: مقامات و مأمورين دولتی كه برخلاف ‏قانون، آزادی شخصی افراد ملّت را سلب كنند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمايند علاوه بر ‏انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشوند. ‏
مجالس درويشی در انزلی همچنان برگزار ميشود و دراويش بدون توجه به الزامات غيرقانونی اداره اطلاعات ‏بيش از پيش در مجالس فقری شركت ميكنند و وقعی به اقدامات غيرقانونی اداره اطلاعات نميگذارند. ‏

 

 

Simorgh Raam (click bezanid)

جشنهاي ايران

 

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبردhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure