Home | About us | Contact | Music | Interests | Phone No.'s | Pictures | About Khomam | Pictures | Literaure

صفحه اول | گفتگو | تماس | موسيقي | نظرات | گردشگري | تلفن ها | آلبوم عکسها | درباره خمام | ساير سايت ها | دموکراسي | شعر | شعر محلي

Hakim Ferdosi Molavi (Rumi) Dr. Mohamad Mosaddeq Hakim Omar Khayam Hakim Razi Hakim Ebn Sina Farabi

بسم الله الرحمن الرحيم
جامعهء أهل سنت ايران

أهل سنت ايران كه تقريبا ثلث جامعهء ملى ايران را تشكيل ميدهند از قوميت هاى متعدد ايرانى از كرد وتركمن وطوالش وبلوچ وحاشيهء خليج فارس وبعضى از اعراب وحاشيهء مرزى استان خراسان از سرخس تا بيرجند وبلوچستان يعنى تقريبا سراسر مرزهاى اطرف ايران را تشكيل ميدهند واين علاوه بر اقليت هاى سنى مذهبى است كه درهمهء شهرهاى بزرگ ايران وجود دارد ليكن با وجود مساحت وسيع مناطق سنى نشين وبا اينكه از نظر جمعيت دومين جمعيت ايران بعد از شيعيان ميباشند نه اينكه حق شراكت در سرنوشت خودرا در اين نظام فرقه گرا نداشته و يك نفر وزير ويا سفير ويا مقام عالى رتبه ندارند بلكه در تهرانى كه مسيحيان ويهوديان وهندوها وسيك ها دهها كليسا وكنشت وبت خانه وگوردواره دارند از بناى يك مقبره ويا يك مسجد محقر براى نمازهاى پنجگانه وجمعه هم محروم وممنوعند وبه ناچارى دراين ويا آن سفارت مجبورند درنماز جمعء خودرا ادا كنند با وجوديكه تعداد اهل سنت در تهران بيشتر از مجموع اقليت هاى دينى جمعا ميباشد و اما در شهر هاى ديگرى كه شيعيان در اكثريت ميباشند وضعيت از اين نيز بدتر ميباشد وخراب كردن مسجد جامع اهل سنت بنام شيخ فيض در مشهد بدستور آقاى خامنئي در سال 1994 نمونه اى از آن ميباشد ، اين علاوه بر ستم ها وظلم هايى است كه از طرف اين ر ژيم فرقه گرا وخونريز بر اهل سنت ايران بعد ازانقلاب گذشته است كه خراب كردن ويا بستن ويا تصرف مساجد متعدد ومدارس دينى در مناطق سنى نشين ويا كشتن وترور كردن علماء وصالحان ونيكان ومتنفذان ودعوتگران اهل سنت در داخل ويا خارج از كشور يكى از سياست هاى ثابت نظام بوده است ، وما از پنج قرن اخيرى كه ايران گرفتار اين گمراهى ها و غلووبدعت وافراط ها بنام تشيع گشته، وشاه اسماعيل با شمشير صفوى ومكروهمكارى وتوطئهء صليبيان ايران را بزور شيعه كرد دچار اين ستم ها وبدتر از اينها گشته ايم ليكن درنهايت اين كشور است كه در همهء ميدان هاى سياسى وفرهنگى وتاريخى ضربه خورده است بدليل اينكه در ده قرن اوليه اسلام كه ايران به اسلام روى آورد و اجمالا از روش ومنهج ومذهب اهل سنت از كتاب خدا وسنت رسول او پيروى ميكرد در دنياى اسلام موقع امامت فكرى وعلمى وبعضا حتى سياسى را داشت كه بزرگترين ومهمترين كتب اسلام از جمله كتب سته حديث وصدها وهزاران عالم ومورخ ومفسر محدث وسياسى ومتفكر اديب از ايران به بركت اسلام برخاست ليكن بعد از تشيع اجبارى ايران در قرن دهم هجرى ديگركشور افرادى حتى مانند مولوى وحافظ وسعدى وفردوسى را نيز بخود نديد وجز مشتى روضه خوان ومكار وساحر وبلعم باعورا صفت كه به نام مرجع وآخوند مال مردم را بنام دين خورده وخونشان را بنام مذهب مكيده وعرضشان را بنام متعه از بين برده توحيد شان را به شرك صريح مبدل نموده اند وبر مال وجان ومقدرات ملت نيز غلبه كرده ومهار همه چيز را بدست خود گرفته و اكنون ملت ايران از شيعه وسنى را به روز سياه نشانده اند وما جهت ابراز اين مظالم واصلاح وروشنگرى دينى مردم قيام نموده ايم تا برجهان روشن نماييم كه بر اهل سنت ايران چه ميگذرد وبر شيعيان روشن نمائيم كه بنام تشيع در چه چاهى افتاده اند كه نه تجانسى با قرآن دارند ونه اسلام اينست كه خدا ورسولش گفته اند وهدف ما رضاى الهى واصلاح ورفع ستم از ملت ميباشد وآرزومنديم كه شرايطى پيش آيد كه در داخل كشور همه با هم بتوانيم بدون سرنيزه وترور وتوطئه بر سر ميز مذاكره وجدال به احسن وبحث علمى بنشينيم تا مصداق اين آيهء شريفه گرديم كه_(فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) بشارت باد بر آنهايى كه به سخن گوش ميدهند وبهترين را بر ميگزينند

 

Simorgh Raam (click bezanid)

جشنهاي ايران

 

Professor Jamali

سخنرانيها و اشعار پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

کتابهاي پروفسور جمالي

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است برايمان ايميل بدهيد. تشويق شما بيخوابي ما را از ياد ميبردhome l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure