خواننده: استاد ناصر مسعودی

گل پامچال
گل پامچال، گل پامچال، بیرون بیه، بیرون بیه، فصل بهارای، فصل بهارای
شکوفان، شکوفان، غنچه وا کوده، غنچه وا کوده، بلبل سر دارای، بلبل سر دارای
عزیز فصل بهارای، تی چومان گوشه دارای، تره خال مزه دارای
ویریز کاول اوسانیم، دانه بشانیم، امی توم بجارای
ویریز کاول اوسانیم، دانه بشانیم، امی توم بجارای
مهتاب شبان، مهتاب شبان، آیم تی خانه، آیم تی خانه، آیم تی کوتی ور، می جان دیل بر
تره قربان تره قربان، تی چومه حیران، تی چومه حیران، تی بلا به می سر، می جان دیلبر
بشم قربان دیلبر، بلا گردن دیلبر، می هم پیمان دیلبر
ویریز کاول اوسانیم، دانه بشانیم، امی توم بجارای
ویریز کاول اوسانیم، دانه بشانیم، امی توم بجارای
آفتاب گولِی، آفتاب گولِی، بیرون بامو، بیرون بامو، دِ ویری ویری کور، دِ ویری ویری کور
جه خروسخان، جه خروسخان، می آرام جان، می آرام جان، گردم تی خانه دور، گردم تی خانه دور، ویری می آرام جانای، بنازم تی نرگسانای، تی ذلفان بنفشه مانای
ویریز کاول اوسانیم، دانه بشانیم، امی توم بجارای
ویریز کاول اوسانیم، دانه بشانیم، امی توم بجارای

پای انسان را نمیتوان بر میخ طویله ایمان بست
هرچند که این اصطلاحات، این بینشها، این آموزه ها، بکوشند که انسان در درون آنها، بگنجد، ولی انسان، َگنج ناگنجیدنیست، واین تلاشها برای بستن پای انسان، بر میخ طویله ایمان به هرچیزی وکسی و بینشی، بجائی نمیرسد. ولی کهنه، همیشه زهدان نو است. انسان همیشه ازاین کهنه است که با درد، زائیده میشود. انسان، خودیست نو که تا خود کهنه اش را ازهم نشکافد، پیدایش نمی یابد، وهمیشه خودِ کهنه اش، به نقش زهدان بودن، بسنده نمیکند، و میکوشد که زندان ابدیش شود. زهدان دیروزی، زندان امروزی میشود

درک کهنه ها یا نفرین به کهنه ها؟
مسئله ما، نفرین کردن به کهنه ها و زشت ساختن کهنه ها نیست. مسئله ما درک کهنه ها، به کردار، زهدان است به کردار خود زائی است. مسئله انسان، زائیده شدن از خود ِ کهنه است. در فرهنگ ایران فقط زن نبود که حامله میشود، مرد نیز حامله میشود، حامله به فکر جدید و بینش جدید، ما باید این سیمرغ در وجود ما زنده شود تا مامای فکرهای جدید در جامعه خود شویم. همانطور که سیمرغ مامای رستم بود. مسئله اجتماع، زائیده شدن ازهویت کهنه اش میباشد. انسان، موجودیست که در زهدان شدن، حامله به آینده میشود. کسیکه عقیم شد، آینده و فردا ندارد، ولو هر روز، دم از آینده و آینده نگری بزند. همانطوری که این روشنفکرهای ما در لوسانجلس هر روز از آینده و آینده نگری میگویند. اینها عقیم هستند و مردم ما را نیز دارند عقیم و سترون میکنند

از مقاله 22 دسامبر 2005: اينجا کليک کنيد

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريات و تشويق شما ما را دلگرم ميکند

دوستداران پالتاک
اينجا کليک کنيد

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure