خواننده: استاد شهرام ناظري
بی همگان به سر شود بیتو به سر نمیشود

بی همگان به سر شود بیتو به سر نمیشود ............. داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود
دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو ............ گوش طرب به دست تو بیتو به سر نمیشود
جان ز تو جوش میکند دل ز تو نوش میکند .......... عقل خروش میکند بیتو به سر نمیشود
خمر من و خمار من باغ من و بهار من .............. خواب من و قرار من بیتو به سر نمیشود
جاه و جلال من تویی ملکت و مال من تویی ............ آب زلال من تویی بیتو به سر نمیشود
گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی .................. آن منی کجا روی بیتو به سر نمیشود
دل بنهند برکنی توبه کنند بشکنی ................ این همه خود تو میکنی بیتو به سر نمیشود
بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی ......... باغ ارم سقر شدی بیتو به سر نمی شود
گر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم ......... ور بروی عدم شوم بیتو به سر نمیشودوز
خواب مرا ببستهای نقش مرا بشسته ای .............. وز همهام گسستهای بیتو به سر نمیشود
گر تو نباشی یار من گشت خراب کار من ......... مونس و غمگسار من بیتو به سر نمیشود
بی تو نه زندگی خوشم بیتو نه مردگی خوشم .... سر ز غم تو چون کشم بیتو به سر نمیشود
هر چه بگویم ای سند نیست جدا ز نیک و بد ..... هم تو بگو به لطف خود بیتو به سر نمیشود

شعر از مولوي

فرهنگ چیست؟
فرهنگ ، همیشه « ُگلدسته کردن اندیشه هائی » هستند که درجنبشهای گوناگون یک ملت، دور ازهم روئیده اند . هرجنبشی به فرهنگ ایران ، هدیه ای داده است . هر جنبشی ، برای آن ارزش تاریخی در فرهنگ دارد ، چون درهمان یک اندیشه بزرگی که پدید آورده است ، یک تجربه بزرگ و بنیادی ملت را زائیده است
ما جداً باید از استفاده کردن لغاتی چون " فرهنگ بد" پرهیز کنیم. یک چیز بد را نمیشود فرهنگ خواند

تعريف ديگري از فرهنگ

فرهنگ چیست ؟
گوهرفرهنگ بطورکلی ، ازشیوه تفکر و رفتارما با دیگری ، با آنکه جزما میاندیشد ، با آنکه غیرازما میپرستد ،با آنکه اخلاقی جزما دارد ، با آنکه متعلق به طبقه ای دیگر، به ملتی دیگر، به نژادی دیگر، به جنسی دیگر، به قومی دیگر، به خانواده ای دیگر.. ... و درمقوله « دیگری بطورکلی » قرار میگیرد ، ... مشخص میگردد
فرهنگ ، پذیرش دیگری ، در دیگربودنش هست
درست سیمرغ ، خوشه تخمه هائیست که همه دانه هایش باهم فرق دارند .او در درون هرانسانی ، دانه ای دیگراست . او همآهنگی گوناگونی و تنوع و رنگارنگی است . اینست که « فرهنگ » ، اساسا نام ویژه« سیمرغ » بوده است . گوهرخدای ایران ، همآهنگی رنگها و گوناگونها و نقشها وصورتها ودیگربودنها است

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريات و تشويق شما ما را دلگرم ميکند

دوستداران پالتاک
اينجا کليک کنيد

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure