توسط ارکستر ملی ایران
نام جاوید وطن ............. صبح امید وطن
چهره آن در آسمان ........ همه چون مهر جاودان
وطن هستی من ............ شور و سر مستی من
چهره آن در آسمان ...... همه چون مهر جاودان
بشنو سوز سخنم .......... که هم آواز تو منم
همهِ جان و تنم ............ وطنم وطنم وطنم وطنم
بشنو سوز سخنم .......... که هم آواز تو منم
همهِ جان و تنم ............ وطنم وطنم وطنم وطنم
همه با یک نام و نشان .. به تفاوت هر رنگ و زبان
همه با یک نام و نشان .. به تفاوت هر رنگ و زبان
همه شاد و خوش نغمه زنان ... ز صلابت ایران جوان
ز صلابت ایران جوان ..... ز صلابت ایران جوان
شعر از بیژن ترقی

عشق و مهر خدای ایران است
تصور اينکه ايرانيان همه زرتشت بودند بسيار اشتباه است. اگر اينطور بود پس چرا در حکومت ساسانيان اينهمه تبليغ زرتشت ميکردند. چرا اينهمه مردم را به دين زرتشتيت دعوت ميکردند.فرهنگ اصيل ايران ريشه در سيمرغيان و خرمدينان دارد
در فرهنگ ایران دین احتیاج به ایمان ندارد، این یک نکته فوقلعاده مهمی است که حتی ما امروزه بجای دین ایمان نیز بکار میبریم. دین از دیدن می آید، دین از بینش می آید. دین در فرهنگ ایران تراوش بینش از گوهر و بن خود انسان است. آنچه را ما امروز دین مینامیم درست برای نیاکان ما ضد دین بود
نیاکان ما با واسطه کار نداشتند. نه تنها بی واسطه با خدا معامله میکردند یا بی واسطه دست در آغوش هم میکردند بلکه فرا تر از این، خدا تخم و بنی بوده است که انسان و جانی از آن می روئیده است و هیچگونه بریدگی بین انسان و خدا نبود
ایرانی حتی نمیخواسته است که با واسطه با خدائی که غیر از اوست سر کار داشته با شد. خدا باید برای او هم گوهر باشد این گونه رابطه امروزی ما با خدا برای نیاکان ما دوری و بیگانگی بوده است
ایرانی خدا را بیخ و بن خود میدانسته است
خدا تخم و هسته ائی است که تا جهان نشده است خدا نیست. این اندیشه رد پایش به جای مانده است که در متون پهلوی در بندهش میگوید که هرمز پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش خدای بود
نیاکان ما می اندیشیدند که خدای را نمیشود رد کرد و نمیتوان پشت به او کرد و نمیتوان او را نفی کرد بی آنکه ریشه وجود خود را کند. خدا و خود دو واژه از یک ریشه است که همان تخم باشد. خدا و انسان دو وجود بریده از هم نبودند بلکه دو بخش از تحول یک وجود بودند
خدا، خود خود میشود، خدا گیتی میشود. خدا تخم و بنی است که خوشه انسانها خوشه گیتی میشود که همان سیمرغ یا هما است و یا همان عشق است. وقتی این ریشه را ما بریدیم دیگر آن درخت درخت نیست. دیگر آن انسان انسان نیست
خدا و انسان دو بخش از تحول یک وجود بودند. آنچیزی که در آغاز خدا است در تحول خود میشود
ما به جائی رسیدیم که اندیشه نیکان ما کفر است و ما از بی گوهر بودن و بی ریشه بودن خوشحالیم
آنچه خدا در تاریکی بود انسان در روشنائی بود. خدا به زمانی به کمال و زیبائی میرسید مثل گل و گیاها
خدا بیخ بن گلها بود. گل سرخ سیمرغ است. وقتی ایرانی به گلستان میرفت خدایان را میدید. اینها تشبیهات نبودند. با حکم خدا مردم را شکنجه میکنند تا مسلمان شوند اگر باز هم ما درست نشدیم باز هم الله به مالک جهنم خود دایرتلمعارفی میدهد با انواع شکنجه ها که برای او نوشته که ما شکنجه کند
چرا خدا این همه نماینده ها (ملاها) را دارد؟ بخاطر اینکه این نماینده ها و واسطه ها نشانه قدرت هستند. هر چه نماینده بیشتر قدرت الله بیشتر میشود. خدای ایران در یک بیت حافظ بیان میشود
هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو ........ کبر و ناز و حاجب و دربان در این درگاه نیست
ما واسطه را باید بیندازیم. این دموکراسی است. خدا در ما باید خدا بشود. حق در ما انا میشود نه اینکه انا حق بشود یا به گفته دیگر خدا من میشود نه اینکه من خدا میشوم
نه ترسا، نه یهودم من، نه گبرم، نه مسلمانم ............. نه شرقیم، نه غربیم، نه بریم، نه بحریم
دوئی از خود بدر کردم یکی دیدم دو عالمرا ........... یکی جویم، یکی دانم، یکی بینم، یکی خانم

مولوی
نه ترسا: یعنی نه مسیحی: نه بریم نه از خشکیم: نه بحریم: نه از دریا هستم:
دوئی از خود بدر کردم: دوتائی را از خود دورکردم و عالم را یکی دیدم، این دنیا و آن دنیا را یکی دیدم، بهشت و جنم همینجاست. با مهر و خرد ما میتوانیم همین جهان خود را بهشت بسازیم و یا بی خردی جامعه خود را به جهنم تبدیل کنیم. این بینش سکولاریته است، این همان بینش دموکراسی است. ساختن بهشت در این جهان

سخنراني شماره 83 و 84 در مورد خداي ايران: اينجا کليک کنيد

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريات و تشويق شما ما را دلگرم ميکند

دوستداران پالتاک
اينجا کليک کنيد

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure