آهنگ شاد بسيار زيباي شمالي، سياچومي زائيده از فرهنگ خرمديني ايرانيان که در گوشه کنار ايران هنوز شور و نشاط خود را دارد: اين فرهنگ در روح و روان همه ايرانيها هست: خواننده فرامرز محجوب

سیاه چومی
سیا چومی، سیا چومی، تی قشنگی ولا جای حرف ناره ........ چی شا گفتن، چی شاگفتن وقتی از خلق نگاه تعریف واره
سیا چومی، سیا چومی، شبا دوست دارم کی تی چومان مانه .... تا دینه گل تی او دیمه زوق کنه هی خورا تند، تند جونبانه
سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی ................. سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی
سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی ................. سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی

سیا چومی، سیا چومی، تی قشنگی ولا جای حرف ناره ........ چی شاه گفتن، چی شاگفتن وقتی از خلق نگاه تعریف واره
سیا چومی، سیا چومی، شبا دوست دارم کی تی چومان مانه .... تا دینه گل تی او دیمه زوق کنه هی خورا تند، تند جونبانه
سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی ................................ سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی
سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی ................................ سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی

تی جولان گل تاوداه سرخی گیلاس داره ............. تی چومان برق زنه ور سو سوی الماس داره
آخ، تی او خنده خنده ره قش کنم تره قش کنم ............ دیلا تی واستی منت کش کنم تره غش کنم
سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی ....................... سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی
سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی ........................ سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی

مرا سر نوا دو وانن گناه داره ............................ عاشق هرکی بی به خوره خدا داره
حسه کی من تی عاشقم تو مرا خائی ............................ سیه چم چره مرا هی تو لی آئی
سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی ........................ سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی
سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی ........................ سیا چومی، سیا چومی، سیا چومی

بلا می سر تی او شرم حیای دوست دارم .............. بلا می سر تی او ناز ادای دوست دارم
نوا زن جوش اگر دینی که خشکل زیاده ............. دانی کی همیشه تنها تی اتایه دوست دارم

بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر
بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر

نوا زن شانه تی مویه تا می دست تی شانیه ........... نوا شون زود به خانه تا بگیریم تی شانیه
وقتی دوست دارم تی او سرخ لب ماچی بدم ..................... نوا گفتن الکی که ا ره چه دیوانیه

بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر
بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر
بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر
بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر، بلا می سر

سیا چومی: سیاه چشم
چومان: چشمان
تی جولان: گونه صوت
سر نوا دو وانن: منتظرم نگذار
حسه کی: حالا که
تو مرا خائی: تو مرا میخواهی، عاشم هستی
بلا می سر: بلای تو بر سرم
نوا زن جوش: عصبانی نشو
ا ره: اين پسره

 

شعر از ؟؟؟؟؟؟؟؟

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريات و تشويق شما ما را دلگرم ميکند

دوستداران پالتاک
اينجا کليک کنيد

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure