خواننده: استاد شجريان

سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی ..................... چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی
نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند ..................... همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابی
برو ای گدای مسکین و دری دگر طلب کن ................. که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی
دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی ....... عجب است اگر نگردد که بگردد آسیابی
برو ای گدای مسکین و دري دگر طلب کن ................. که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی

شعر از سعدی

چگونه یک اندیشه، کهنه میشود؟
همه درفکرآنند که برای ماهی زنده وشناور اندیشه، توری بیفکنند، و آنرا در دام بیاندازند. همه میخواهند حقیقت زنده را، در دام حرف و در دام نقش ودر دام مکتب و شریعت و آموزه و راه مستقیم انداخته، و محبوس و تصرف کنند. هرجا که اندیشه ای بدام افتاد، و نقش وحرف ثابت و سفت و محکم شد، کهنه میشود. در همین اصل است که اندیشه آزادمنشی اروپا و یا جهان غرب که ريشه از جهان شرق دارد نمیتواند در چنگ آنها باقي بماند. تا بر روي انديشه هاي آزادمنشي کار نشود و پر نگیرد و بیرون از مرزهای انحصاري نرود و جهان را در بر نگیرد، نبرد و کشمکش ها ادامه خواهد داشت
ببینيم که مولوی چطور زیبا بیان میکند که اندیشه را نمیتوان به دام انداخت


چنین اندیشه را هرکس، نهد دامی به پیش وپس......... گمان دارد که درگنجد، به دام و شست، اندیشه
چو هرنقشی که میجوید، زاندیشه همی روید............. تو مر هرنقش را مپرست و، خود بپرست اندیشه
جواهر، جمله ساکن بُد، همه همچون اماکن بُد...........شکافید این جواهر را و، بیرون جست، اندیشه
جهان کهنه را بنگر، گهی فربه، گهی لاغر..... که « درد کهنه » زان دارد، که « نوزاد است اندیشه »
که درد زه ازآن دارد که « شه زاده ای » زاید...............نتیجه، سربلند آمد، چو شد سربست، اندیشه
مولوی

از مقاله 22 دسامبر 2005: اينجا کليک کني

Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريات و تشويق شما ما را دلگرم ميکند

دوستداران پالتاک
اينجا کليک کنيد

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure