خواننده: استاد شجريان

رفتم در میخانه حبیبم! رفتم در میخانه حبیبم! ................ خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه
من مستم و دیوانه عزیزم! من مستم و دیوانه حبیبم! ............ من را که برد خانه، من را که برد خانه
دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز ................... زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد
دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز ................... زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد
تو اگر عشوه بر خسرو پرویز کنی ..................................... همچو فرهاد روم از عقب کوه کنی
تو مگر، تو مگر، شاه پری رویانی.......................................تو مگر، تو مگر، ماه نکو رویانی
دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز .................. زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد

شعر از ؟؟؟؟؟

مستی و شراب
در فرهنگ ایران خدا می و شراب است. بخاطر اینکه ایرانیها میگوفتند که خدا شیره هستی است، خدا در وجود انسان است و اساره است. اینکه حافظ یا مولوی و یا فردوسی شراب میخورده یا نه، این بحثهای اسلامی است. این اسلام بود که آمد و اینها را حرام کرد، اصلاً معنی حرام بودن شراب نبود. شراب در شاهنامه و ادبیات ما معنی دیگر دارد، اصلاً گوهر انسان در شراب پدیدار میشود. مشکل این است که بعضی از ماها می آئیم و معیار را اسلام قرار میدهیم و این است که این مشکل شراب برای ما پیش می آید. ایرانیان برای سرخوشی شراب میخوردند. ایرانی شراب را برای خرٌمی و سرخوشی میخورد، برای شاد بودن میخورد

انسان شراب میخورد که نشاط پیدا کند نه اینکه شش لیتر بخورد و بیفتد. شرابخواری هم کلاس دارد و هم دانستن میخواهد. افراد خشن شرابخوری را نمیدانند و وقتی که به طرف شراب میروند لیوان به لیوان سر میکشند و حتی مزه و طعم شراب را نیز نمیفهمند و فکر میکنند که باید یک خمره بخورند. در ایران این خبرها نبوده. فردوسی میگوید که خوشبخت کسی است که نانی داشته با شد و شرابی داشته باشد

همین ملاها در ایران از خارج شراب میگیرند و میخورند و در عوض با این بگیر و بگیر نمیگذارند که این صنعت شراب سازی در ایران پا بگیرد تا دو نفر به کاری مشغول شوند
یک مقاله در مورد مستی و ديوانگي از استاد جمالی اینجا کلیک کنید


Simorgh Raam (click bezanid)
Professor Jamali

کتابهاي پروفسور جمالي

فرهنگ ايران

مولوي مطرب معاني

سکولاريته و حقوق بشر

دفاع از اقليتها

مهمانان ما

فیلتر

هر روز و هر هفته مقالات و سخنرانيهاي جديد وارد اين سايت خواهد شد. ما را فراموش نکنيد

اگر مطالب اين سايت براي شما جالب است به ما ايميل کنيد
نظريات و تشويق شما ما را دلگرم ميکند

دوستداران پالتاک
اينجا کليک کنيد

home l about us l contact l Music l Interests l Phone No.'s l Pictures l City Information l Pictures l Literaure